Αεροστεγείς συσκευασίες

Σκοπός αυτής της συσκευασίας είναι να ενισχύσουμε τη διατηρησιμότητα των προϊόντων μας με την απουσία του οξυγόνου εντός της συσκευασίας.

Η μεταβολή αυτή έχει στόχο να αποτρέψει τις μικροβιολογικές διεργασίες, που προκαλούνται από τους αερόβιους μικροοργανισμούς και προκαλούν τη γήρανση του τροφίμου.

Eπίσης, αυτή η συσκευασία ενισχύει ιδιαίτερα την προστασία των φυτικών λιπαρών των ξηρών καρπών από το τάγγισμα, που προκαλείται από το ατμοσφαιρικό οξυγόνο.

Αεροστεγείς συσκευασίες

Συσκευασίες τροποποιημένης ατμόσφαιρας

Σκοπός αυτής της συσκευασίας είναι να ενισχύσουμε τη διατηρησιμότητα των προϊόντων μας με τη μεταβολή της ποσότητας και του είδους αερίων εντός της συσκευασίας. Συγκεκριμένα, η μείωση του ατμοσφαιρικού οξυγόνου έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της διατήρησης του προϊόντος, καθώς το περιεχόμενο οξυγόνο είναι υπεύθυνο για κάποιες διεργασίες, που επιτρέπουν τις ζυμώσεις και την ανάπτυξη των μικροβιολογικών φορτίων. Επίσης, με τη μείωση του περιεχόμενου οξυγόνου αποτρέπεται το τάγγισμα των φυτικών λιπαρών των ξηρών καρπών, το οποίο υποβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα των προϊόντων.