Πολιτική Ποιότητας

Η αποστολή όλων μας που εργαζόμαστε στην ALFA NUT είναι η σύνδεσή μας με υπηρεσίες που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών μας.

Η εταιρεία ALFA NUT έχει ως μέγιστης σημασίας εργαλείο για την εξασφάλιση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της, τη διαχείριση του συνόλου των διεργασιών που συνθέτουν την λειτουργία της σύμφωνα με τις αρχές που υπογραμμίζονται στα πλαίσια του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία έχει προβεί στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ως προς το πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και δεσμεύεται να τηρεί με συνέπεια και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών σταθερής και εγνωσμένης ποιότητας καθώς και την διαρκή βελτίωση τόσο αυτού του ίδιου του συστήματος όσο και των λειτουργικών διεργασιών και των παρερχόμενων  υπηρεσιών.

Παράλληλα, έχουν τεθεί στόχοι ποιότητας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι αντικειμενικοί στόχοι γύρω από τους οποίους υπάρχει συνεχής και συστηματική προσπάθεια στην εταιρεία περιλαμβάνουν:

Βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών, μείωση του ποσοστού αστοχιών σε παρερχόμενες υπηρεσίες, αύξηση του εύρους των παραγόμενων υπηρεσιών, διεύρυνση της πελατειακής βάσης καθώς και του βαθμού διείσδυσης σε υφιστάμενους πελάτες.

Για την παρακολούθηση των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας ορίζονται Δείκτες Ποιότητας οι οποίοι παρακολουθούνται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και σε τακτά χρονικά διαστήματα παρουσιάζονται στη Διοίκηση της εταιρείας, στα πλαίσια των Ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Στα πλαίσια της άνωθι καταγεγραμμένης και εφαρμοζόμενης πολιτικής η εταιρεία ALFA NUT παρακολουθεί και ιχνηλατεί  τις ανάγκες των πελατών, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστες, άρτιες, επικαιροποιημένες και καινοτομικές υπηρεσίες, που να εξασφαλίζουν την απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών της.

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της προσπάθειας διαρκούς βελτίωσης, η επιχείρηση αναγνωρίζει κινδύνους και ευκαιρίες, τα αξιολογεί και θέτει στόχους για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την εκμετάλλευση των ευκαιριών, έχοντας πρώτα αναγνωρίσει εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της, καθώς και εκτιμώντας τις προσδοκίες των εμπλεκόμενων μερών.

Πολιτική Ασφάλειας

Το όραμα όλων εμάς που εργαζόμαστε στην Ι.Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι να συνδεθεί το όνομά μας με την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας.
Βασική παράμετρος των ποιοτικών υπηρεσιών που φιλοδοξούμε να παρέχουμε είναι η ασφάλεια και η υγιεινή των προϊόντων που επεξεργαζόμαστε και προσφέρουμε στους πελάτες μας, διασφαλίζοντας τον σωστό χειρισμό τους σε όλα τα στάδια, από τη παραλαβή και την αποθήκευση μέχρι την επεξεργασία τη συσκευασία και τη διανομή.
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας η επιχείρηση τηρεί αυστηρή πολιτική υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων, η οποία συνίσταται στο :

  1. να τηρείται επ’ ακριβώς το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018
  2. να ακολουθούνται κατά γράμμα όλες οι Διαδικασίες
  3. να γίνεται συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
  4. να επαληθεύεται συνεχώς το σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
  5. να παρακολουθούνται όλα τα κρίσιμα σημεία και τα προαπαιτούμενα προγράμματα της παραγωγής και διάθεσης των τροφίμων μας
  6. να εξασφαλίζουμε πόρους για τη διατήρηση και επικαιροποίηση του Συστήματος, την αγορά νέου, σύγχρονου εξοπλισμού, τη συντήρηση και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και των υποδομών και του περιβάλλοντος εργασίας
  7. να διατηρούμε τους διαύλους επικοινωνίας που έχουμε δημιουργήσει με τους προμηθευτές και τους πελάτες μας αλλά και τις αρχές
  8. να παρακολουθείται και να εφαρμόζεται συνεχώς η νομοθεσία
  9. να αντιμετωπίζουμε τον πελάτη και καταναλωτή, με αξιοπρέπεια και επαγγελματισμό

Η επιχείρηση έχει αναγνωρίσει τις εξωτερικές και τις εσωτερικές παραμέτρους που σχετίζονται με τη λειτουργία της και βάσει αυτών έχει αναγνωρίσει τους κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα της να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που εφαρμόζει και την επίτευξη των στόχων της.

Παράλληλα, έχουν οριστεί δείκτες και έχουν τεθεί μετρήσιμοι στόχοι που σχετίζονται με την συμμόρφωση του προϊόντος και τις απαιτήσεις των πελατών όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων που παράγονται / διακινούνται, οι οποίοι παρακολουθούνται διαρκώς ως προς την επίτευξή τους, κοινοποιούνται σε όλα τα σχετικά επίπεδα του οργανισμού, με απώτερο στόχο την βελτίωση του συστήματος και εν γένει του επιπέδου των υπηρεσιών μας.
Όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν την υλοποίηση των επιθυμητών μας στόχων και μας κάνουν να νιώθουμε υπερήφανοι, Διεύθυνση και Εργαζόμενοι που εργαζόμαστε για τη πρόοδο της Ι.Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.